SINGER-SONGWRITER COMPETITION 2024 CYSTADLEUAETH CANWR-CYFANSODDWR 2024

EXTRA FOR 2024: FREE ENTRY TO MAGNIFICENT TREDEGAR HOUSE AND GARDENS (WORTH UP TO £11PP) IS INCLUDED WITH EVERY FESTIVAL TICKET YCHWANEGOL AR GYFER 2024: MYNEDIAD AM DDIM I DŶ TREDEGAR A’I GERDDI GODIDOG (WERTH HYD AT £11bp) GYDA PHOB TOCYN I’R ŴYL

Songwriter Welcome Image Songwriter Welcome Image

Entries to Tredegar House Folk Festival’s 2024 Singer-Songwriter Competition are now closed. We’ve received some fine songs and they’re now being considered by our judging panel. Quite simply, we’ve been looking for a single performer who can perform their self-penned song on our world-class main stage. It could be the springboard you need. The competition has been open to all, in English or Welsh, and we welcomed entries from younger musicians (bear in mind you must be at least 16). This is Wales’ premier songwriting competition and we received entries of the highest standard - so, as you’d expect, the prizes are big too.

Mae ceisiadau i Cystadleuaeth Canwr-Cyfansoddwr Gŵyl Werin Tŷ Tredegar 2024 wedi cau. Rydyn ni wedi derbyn caneuon gwych, ac man nhw’n nawr cael eu hystyried gan ein panel o feirniaid. Rydyn ni’n chwilio am berfformiwr sy’n gallu canu ei ch(g)ân ei hun ar ein llwyfan byd-enwog. Efallai bydd hyn yn hwb i chi symud ymlaen i‘r lefel nesaf. Mae’r gystadleuaeth yn agored i bawb, yn Gymraeg neu Saesneg, a chroesewir ceisiadau wrth gerddorion ifancach (cofiwch y bydd raid i chi fod yn 16 oed o leiaf). Hon yw’r brif gystadleuaeth o’i math yng Nghymru ac rydyn ni’n disgwyl ceisiadau o’r safon uchaf – felly, mae’r gwobrau’n fawr, hefyd.

Shabby Roads Recording Studios

Our WINNER will play his or her song on the festival stage over the weekend of May 10-12, 2024. You’ll be sharing the stage with some of the biggest names in folk. You’ll also receive £250 CASH in prize money PLUS a three-hour recording session at South Wales’ Shabbey Road Studios, one of this country’s top recording centres, helmed by Al Steele, guitarist with legendary band The Korgis. PLUS you’ll also get FOUR WEEKEND FESTIVAL TICKETS together worth more than £400 so your friends and family can come and see you play.

ENTRIES NOW CLOSED

But we’ll leave up the competition rules for the time being, just as a reminder. Here they are: Record a video of yourself singing your song (of not more than four minutes in length at the absolute maximum) then post it on YouTube. Now email us a link to the video to:

plus your name, address and phone number. Closing date for entries is MIDNIGHT on Sunday, February 4. Our panel of brilliant judges (they’re listed below) will decide the winner. It’s a big job and takes a bit of time, so our winner will be notified by Tuesday, April 2 at the latest. Just one thing…you MUST, MUST ABSOLUTELY MUST read carefully and follow the T&Cs below. Any entries that don’t conform to the rules may be disqualified. So best of luck to you all. We can’t wait to hear your songs.

Bydd yr ENNILLYDD yn canu ei ch(g)ân ar lwyfan yr ŵyl dros y penwythnos 10fed-12fed o Fai, 2024 a rhannu’r llwyfan gyda hoelion wyth y byd gwerin. Cewch, hefyd £250 a sesiwn recordio 3-awr yn Shabbey Road Studios – ymhlith canolfannau recordio gorau’r wlad – dan arweiniad Al Steele, gitarydd chwedlonol The Korgis. AR BEN HYN OLL, cewch 4 TOCYN PENWYTHNOS I’R ŴYL (werth mwy na £400) i‘ch teulu a chyfeillion gael mwynhau’r achlysur.

MYNEDIAD AR GAU

Ond byddyn yn gadael y rheloau cystadleuaeth i fyny am y tro, yn union fel nodyn atgoffa. Dyma nhw: Recordiwch fideo o’ch hunan yn canu’ch cân (dim hirach na 4 munud) a’i phostio ar YouTube. Wedyn ebostiwch y ddolen i‘r fideo i:

gyda’ch enw, cyfeiriad a rhif ffôn. Y dyddiad cau bydd HANNER NOS ar Ddydd Sul, 4ydd o Chwefror. Dyfernir yr ennillydd gan ein panel talentog (gweler y rhestr isod). Mae’n dasg fawr, ond hysbysir ein ennillydd erbyn dydd Mawrth, 2ail o Ebrill fan hwyraf. Un peth i gloi… mae’n RHAID (YN BENDANT) i chi ddarllen yn ofalus – a dilyn – y cyfarwyddiadau ar waelod y dudalen hon. Gall unrhyw gais sydd ddim yn cydymffurfio gael ei ddiarddel. Dymunwn bob lwc i chi gyd. Edrychwn ymlaen yn fawr at glywed eich caneuon.


TERMS AND CONDITIONS RHEOLAU’R GYSTADLEUAETH

(Yes, we know it’s tedious, but it’s REALLY IMPORTANT that you read this stuff before you enter).

 1. Your entry song MUST be an original work of no more than FOUR MINUTES in length. As you’re going to be playing on our stage, we want to ensure you’re also an engaging performer - it’s what our audiences rightly expect. So please feel free, if you wish, to introduce the song as you might to an audience. If you do, your spoken intro should be no longer than an additional 30 SECONDS.
 2. The competition is open to solo singers ONLY.
 3. Your song can be unaccompanied if you wish, but if it is accompanied it must be by no more than ONE instrument that you play yourself and can easily set up and take down within a few minutes on our main stage (for example, guitars, harmonicas, accordions or violins etc would be fine, but a grand piano absolutely wouldn’t be! You get the idea).
 4. Your song cannot include backing tracks and, if you win, you must be able to play your song and instrument live…again without pre-recorded backing tracks.
 5. Bear in mind that your song is going to be performed at a FOLK festival. The music we offer our audiences covers a wide spectrum but if your song is thrash metal, hip-hop etc, it’s unlikely to fit our programme and the judges may take that into consideration in their deliberations.
 6. To enter, create a YOUTUBE video of your entry song and email a link to songwriterthff@gmail.com. Please add your name, address and phone number.
 7. We will accept entries whose links are emailed up to midnight on Sunday, February 4.
 8. Entries will go forward to an independent judging panel comprising significant industry figures. In the unlikely event that the number of entries is more than can be reasonably judged in the time allowed, the organisers may introduce further preliminary judging mechanisms.
 9. In any event, the judges’ ultimate decision is final and no correspondence or feedback will be entered into. The judges and/or competition organisers may also vary these Terms and Conditions as they feel appropriate.
 10. The winner, in the judges’ opinion, will be invited to play on the main stage at Tredegar House Folk Festival, at a time determined by the festival organisers, some time over the weekend of May 10-12,2024. (It is likely that your set will be about 15 minutes in duration, so you’ll need to have two other suitable original songs to perform).
 11. It is a fundamental condition of winning that you are available to perform your song at the festival at the time designated - and that you are available for a soundcheck earlier that day. If you cannot perform as required your entry will, sadly, be disqualified.
 12. The winner’s recording session at Shabbey Road Studios in Caerphilly, South Wales, will take place at a mutually acceptable time.
 13. Copyright of all entries remains, of course, with the writers, but the Festival reserves its absolute right to broadcast those entries on any and all media at its discretion.
 14. Entrants must be aged 16 or over at the date entries open. The judges reserve the right to seek proof of age if required.
 15. There are no substitutes to these prizes. Nor can the Festival, or Shabbey Road Studios, be responsible for any expenses incurred in taking up the prizes.
 16. Winner will be notified by Tuesday, April 2, at the latest.
 17. Any personal information (address, email address etc) submitted by entrants will be held by the Festival for no longer than is necessary to run this competition and will be shared with NO OTHER parties except the festival organisers and judges who will also be bound not to share this information.
 18. You can enter one song only (so make sure you give it your best shot, you won’t be able to change your mind later and substitute an entry).
 19. Entry assumes acceptance of these terms and conditions.

(Ydy, mae hyn yn boen ond mae’n HYNOD O BWYSIG i chi ddarllen y cyfan cyn i chi gystadlu).

 1. Mae’n RHAID i‘ch cân fod yn waith gwreiddiol a dim mwy na PHEDWAR MUNUD o hyd. Gan y byddwch chi’n perfformio ar ein llwyfan, rydyn ni eisiau sicrhau y gallwch chi gadw sylw’r gynulleidfa – mae ganddyn nhw’r hawl i ddisgwyl hyn wrthych. Mae croeso i chi, felly gynnwys cyflwyniad i‘ch cân fel y byddwch chi o flaen cynulleidfa, os dymunwch chi. Os gwnewch chi hyn, ni ddylai’ch cyflwyniad fod dros 30 EILIAD ychwanegol o hyd.
 2. Mae’r gystadleuaeth yn agored i unawdwyr YN UNIG.
 3. Gallwch chi ganu a capela, ond os oes cyfeiliant gallwch chi ddim ond defnyddio UN offeryn, - yn cael ei chwarae gennych chi – ac a ellir ei sefydlu ar ein prif lwyfan a’i dynnu oddi yno o fewn ychydig o funudau (byddai gitâr, harmonica, accordion, neu ffidil yn addas, er enghraifft ond byddai piano mawr ddim!)
 4. Ni dderbynir traciau cefndir ac os ydych chi’n ennill bydd raid i chi allu chwarae a chanu’r gân yn fyw – heb draciau cefndir sydd wedi’u recordio ymlaen llaw.
 5. Cofiwch y byddwch chi’n perfformio’ch cân mewn gŵyl WERIN. Rydyn ni’n cynnig cerddoriaeth o sbectrwm eang yn ein gŵyl ond os daw eich cân o draddodiad gwbl wahanol (“thrash metal” neu “hip-hop”, er enghraifft) mae’n debyg o fod tu hwnt i‘n rhaglen a chael ei beirniadu felly.
 6. I gystadlu, lanlwythwch fideo o’ch cân i YouTube ac ebostiwch ddolen i singersongwriterthff@gmail.com. Cofiwch gynnwys eich enw, cyfeiriad a rhif ffôn.
 7. Byddwn ni’n derbyn dolenni i geisiadau sy’n cyrraedd trwy ebost hyd at hanner nos ar nos Sul, 4ydd o Chwefror 2024.
 8. Beirniadir y ceisiadau gan banel annibynol o bobol amlwg yn y diwydiant. Os bydd gormod o geisiadau i’w asesu o fewn yr amser ar gael, gellid cyflwyno dulliau ychwanegol o feirniadu.
 9. Y beirniaid sydd biau’r penderfyniad ac na fyddant yn trafod y mater, neu adborth, gyda neb. Gall y beirniaid ac/neu’r sawl sy’n trefnu’r gystadleuaeth addasu’r Rheolau hyn fel y dymunant.
 10. Estynnir gwahoddiad i‘r ennillyd – ym marn y beirniaid – berfformio ar brif lwyfan Gŵyl Werin Tŷ Tredegar ar amser a benodir gan drefnyddion yr ŵyl, rhywbryd yn ystod y penwythnos o’r 10fed-12ffed o Fai 2024. (Mae’n debyg bydd y set yn parhau tua 15 munud, felly bydd angen i chi berfformio o leaif dwy gân wreiddiol arall).
 11. Mae’n rheol sylfaenol o ennill y byddwch chi ar gael i berfformio’ch cân yn yr ŵyl ar yr amser a benodir – a’ch bod ar gael i wireddu’r sain yn gynharach y diwrnod hwnnw. Os na fedrwch chi berfformio fel bo angen fe gewch eich diarddel o’r gystadleuaeth, yn anffodus.
 12. Cynhelir y sesiwn recordio yn stiwdio Shabbey Road yng Nghaerffili ar amser a gytunir rhyngoch chi.
 13. Erys hawlfraint pob cais, wrth gwrs gyda’r cystadleuydd, ond bydd hawl gan yr Ŵyl i ddarlledu’r caneuon oll trwy unrhyw gyfrwng y dymunant.
 14. Mae’n rhaid i bob cystadleuydd fod yn 16 oed neu hŷn ar ddiwrnod agoriadol y gystadleuaeth. Gall y beirniaid fynnu tystoliaeth i oedran unrhyw gystadleuydd os dymunant.
 15. Ni chynigir unrhyw wobrau amgenach ac ni fydd yr Ŵyl na Stiwdio Shabbey Road yn gyfrifol am unrhyw gostau ynghlwm wrth dderbyn y gwobrau.
 16. Hysbysir ennillydd erbyn dydd Mawrth, Ebrill 2ail fan hwyraf.
 17. Cedwir manylion personol gan yr Ŵyl (cyfeiriad, ebost, ac ati) a ddarperir gan gystadleuwyr dim ond tra bydd eu hangen i drefnu’r gystadleuaeth hon ac ni rennir y wybodaeth hon gyda NEBond trefnwyr y gystadleuaeth a’r beirniaid – ac na chawn nhw ei rhannu, chwaith.
 18. Fe gewch chi wneud cais gydag un gân yn unig (felly gwnewch yn siwr eich bod chi’n cynnig eich cân orau; chewch chi ddim newid eich meddwl nes ymlaen a chynnig cân arall).
 19. Trwy gynnig cân byddwch chi’n derbyn y rheolau hyn.

The Tredegar House Folk Festival Singer-Songwriter Competition is sponsored by Greg and Lindsay Rowlands who say: “We’re delighted to be part of this initiative. We support live music and want to encourage songwriters and singers to give us new material in live music venues.”

Noddir Cystadleuaeth Canwr-Cyfansoddwr Gŵyl Werin Tŷ Tredegar 2024 gan Greg a Lindsay Rowlands, sy’n esbonio: “Rydyn ni wrth ein boddau i gyfrannu at y fenter hon. Rydyn ni’n cefnogi cerddoriaeth fyw ac eisiau annog cantorion ac awduron i gyflwyno caneuon newydd mewn mannau cerddoriaeth fyw”.


THE JUDGES Y BEIRNIAID

AL STEELE is a multi-instrumentalist and record producer who has worked with artists including Bonnie Tyler. David Soul, Del Shannon, Jane MacDonald, the National Orchestra of Wales and, of course, as lead guitarist with The Korgis. A Musical Director at The London Palladium and The Royal Albert Hall, Al is co-owner of Shabbey Road Studios in Caerphilly where he has recorded Elvis Costello, Paul Potts and many more.

Mae AL STEELE yn aml-offerynwr a chynhyrchydd sydd wedi gweithio gydag artistiaid fel Bonnie Tyler. David Soul, Del Shannon, Jane MacDonald, a Cherddorfa Genedlaethol Cymru ac, wrth gwrs yn brif gitarydd Y Korgis. Mae’n Gyfarwyddwr Cerddorol yn Theatr y Palladium a’r Neuadd Albert yn Llundain a chyd-berchennog Stiwdio Shabbey Road yng Nghaerffili, ble mae ef wedi cynhyrchu gwaith Elvis Costello, Paul Potts a nifer o berfformwyr eraill.

HUW WILLIAMS is a legend of Welsh folk. His songs are the staples of folk club floor singers not just across Britain, but across swathes of the English-speaking world… timeless classics such as Rosemary’s Sister, The Summer Before the War, The Flanders March, Travelling By Steam and so many more. Some became hits for bands such as Fairport Convention.

Mae HUW WILLIAMS yn gawr ym myd gwerin Cymru. Cewch glywed perfformiadau cyson o’i ganeuon mewn clybiau gwerin nid yn unig ledled Prydain ond hefyd ar draws gwledydd y byd Saesneg eu hiaith… clasuron fel Rosemary’s Sister, The Summer Before the War, The Flanders March, Travelling By Steam a chymaint eraill; daeth rai ohonynt yn boblogaidd iawn i fansiau fel Fairport Convention. Bydd Huw yn perfformio yn yr ŵyl eleni.

LOWRI EVANS is one of Wales’s greatest songwriters. She has performed with Seth Lakeman, Cara Dillon and Martin Simpson and taught songwriting alongside Judy Tzuke and Beth Nielsen Chapman. Described by Bob Harris as “one of my absolute favourite artists”, Lowri performs in Welsh and English and is a radio favourite across Britain, Europe and the USA.

Mae LOWRI EVANS ymhlith canwyr-cyfansoddwyr gorau Cymru. Mae hi wedi perfformio gyda Seth Lakeman, Cara Dillon a Martin Simpson ac wedi rhoi gwersi ar gyfansoddi caneuon ochr-yn-ochr â Judy Tzuke a Beth Nielsen Chapman. Disgrifiodd Bob Harris Lowri fel un o’i hoff artistiaid; mae hi’n perfformio yn Gymraeg a Saesneg ac mae’n ffefryn radio ar draws Prydain, Ewrop a’r Unol Daleithiau.

SEAN COONEY is an award winning songwriter and folk singer, and winner of three BBC Radio 2 Folk Awards with his band The Young’Uns who will be headlining the Saturday night of our 2024 festival. Sean has performed at hundreds of theatres and festivals in the UK, Europe, Australia, USA & Canada since 2007. He has also written and presented documentaries for BBC Radio 4.

Mae SEAN COONEY yn awdur a chanwr caneuon gwerin gwobrwyedig, ac ennillydd 3 Gwobr Werin Radio 2 gyda’i fand The Young’Uns – a fydd yn arwain cyngerdd nos Sadwrn ein Gŵyl eleni. Mae Sean wedi perfformio mewn cannoedd o theatrau a gwyliautrwy’r DU, Ewrop, Awstralia, UDA a Chanada ers 2007. Mae ef, hefyd wedi ysgrifennu a chyflwyno rhaglenni dogfen i Radio 4.

KATHRYN ROBERTS & SEAN LAKEMAN have twice won the coveted ‘Best Duo’ trophy at the BBC Radio 2 Folk Awards. And with over 20 years of music making with the likes of Seth Lakeman, Cara Dillon, The Levellers, Fotheringay, Kate Rusby and Show Of Hands, Kathryn and Sean have cemented their reputation as pillars of modern British folk.

Mae KATHRYN ROBERTS A SEAN LAKEMAN wedi ennill gwobr ‘Dueawd Gorau’ Gwobrau Gwerin Radio 2 ddwywaith ac ar ôl dros 20 mlynedd o gerddora gyda Seth Lakeman, Cara Dillon, The Levellers, Fotheringay, Kate Rusby a Show of Hands, mae Kathryn a Sean wedi hen ennill eu plwyf fel hoelion wyth byd gwerin modern Prydain.

CATHRYN CRAIG & BRIAN WILLOUGHBY are folk royalty. Cathryn has sung with Chet Atkins, Shel Silverstein and The Righteous Brothers. Brian is best known for his virtuoso guitar performances with The Strawbs, Mary Hopkin, Joe Brown, Roger Whittaker, Jim Diamond and Monty Python. Both Cathryn and Brian have accompanied and recorded with Nanci Griffith.

Breindal y byd gwerin yw CATHRYN CRAIG a BRIAN WILLOUGHBY. Mae Cathryn wedi canu gyda Chet Atkins, Shel Silverstein a’r Righteous Brothers. Mae Brian yn adnabyddus am ei berfformiadau disglair ar y gitâr i‘r Strawbs, Mary Hopkins, Joe Brown, Roger Whittaker, Jim Diamond a Monty Python. Mae’r ddau ohonynt wedi cyfeilio a recordio gyda Nanci Griffith.

JACKIE OATES is, without doubt, one of Britain’s greatest folk fiddlers and vocalists. Her interpretations of the traditional repertoire stand among some of the greatest achievements of the genre. She is also an educator and researcher, running songwriting workshops for PhD students.

Mae JACKIE OATES, yn ddi-os ymhlith ffidlwyr a chantorion gwerin gorau Prydain. Saif ei dehongliadau o ganeuon traddodiadol fel rhai o uchafbwyntiau’r canon. Mae hi, hefyd yn addysgwraig ac ymchwilydd ac yn rhedeg gweithdai ysgrifennu caneuon i fyfyrwyr PhD.

CHARLIE DORE is one of the UK’s greatest songwriters, with a back-catalogue including songs recorded by George Harrison, Celine Dion, Paul Carrack and Jimmy Nail (for whom she co-wrote Ain’t No Doubt, a UK No.1). Her plaudits include an Ivor Novello nomination, Best Album Lyrics (for Cheapskate Lullabyes), plus both Album of the Year and Best Lyrics for 2017’s Dark Matter from the US Indy Acoustic Project. Charlie’s 2020 album, Like Animals, won her the FATEA 2020 Female Artist of the Year award.

Mae CHARLIE DORE ymhlith awduron caneuon gorau Prydain – gydag artistiaid megis George Harrison, Celine Dion, Paul Carrack a Jimmy Nail (cyd-awdur Ain’t No Doubt – rhif un yn siartiau Prydain) yn recordio ei gwaith. Yn ogystal ag enwebiad am wobr Ivor Novello, derbyniodd hi wobr Geiriau Gorau Albwm (am Cheapskate Lullabyes), Albwm y Flwyddyn a Geiriau Gorau am Darkl Matter yn 2017 o’r Indy Acoustic Project. Ennillodd ei halbwm Like Animals wobr FATEA Artist Fenywaidd y Flwyddyn yn 2020.