Sponsors NODDWYR

EXTRA FOR 2024: FREE ENTRY TO MAGNIFICENT TREDEGAR HOUSE AND GARDENS (WORTH UP TO £11PP) IS INCLUDED WITH EVERY FESTIVAL TICKET YCHWANEGOL AR GYFER 2024: MYNEDIAD AM DDIM I DŶ TREDEGAR A’I GERDDI GODIDOG (WERTH HYD AT £11bp) GYDA PHOB TOCYN I’R ŴYL

Sponsors 1

We’re privileged and delighted to have support from some wonderful organisations. Without them, it’s fair to say that none of this would be possible and we’d like to take a little time to acknowledge their help in bringing the Tredegar House Folk Festival to life. If you’d like to know more about any of these organisations, just click on the logos below and you’ll go straight to their websites. In a world where too few organisations spare time or resources for the arts, these organisations are beacons of hope for excellence and creativity, and we thank them all.

Sponsors 1

Mae’n bleser a braint i ni dderbyn cefnogaeth oddi wrth sawl sefydliad aruthrol. Mae’n deg i ddweud na fyddai’n bosibl cynnal yr ŵyl hebddyn nhw ac hoffem ni gydnabod eu cymorth i ddod â Gŵyl Werin Tŷ Tredegar yn fyw. I ddysgu rhagor am unrhyw un o’r sefydliadau hyn, cliciwch ar y logo priodol isod ac ymweld â’i wefan.

Arts Council for Wales

The funding that the Arts Council for Wales distributes comes from both the Welsh Government and The National Lottery. Most of the funding goes to artists and arts organisations - such as this festival - carrying out programmes of work across Wales. These can include theatres, cinemas, galleries and projects for all ages…you name it. Sometimes the Council also runs its own projects, especially where these explore new areas of arts activity, or help to persuade other organisations to take an interest in the arts. To find out more, just click on the logo above.

Daw’r cyllid mae’r Cyngor Celfyddydau’n dosbarthu yn wreiddiol o Lywodraeth Cymru a’r Loteri Cenedlaethol ar y cyd. Mae mwyafri’r cyllid yn mynd at artistiaid a sefydliadau celfyddydol – fel yr ŵyl hon – sy’n gweithredu ar draws Cymru. Yn eu plith mae theatrau, sinemâu, orielau a phrosiectau i bob oedran – i enwi dim ond rhai. Weithiau mae’r Cyngor yn rhedeg prosiectau ei hunain, yn arbennig wrth dorri tir newydd yn y celfyddydau neu’n dwyn perswâd ar sefydliadau eraill i ymddiddori yn y celfyddydau. I ddysgu rhagor, cliciwch ar y logo uchod.

Ty Cerdd

Tŷ Cerdd is an organisation that exists to promote, champion and celebrate the music of Wales. Besides being a resource centre and a hub for help and advice to creative musical talents, it distributes Lottery funding in the form of grants across specific areas that go to the heart of Welsh music making. These include funding for new music commissions and youth funding (responsible in 2024 for bringing India Dance Wales to Tredegar House Folk Festival). Tŷ Cerdd, based in Cardiff’s Millennium Centre, also has a fine library of Welsh and choral music for hire, plus a recording studio, available for hire, and used by stars such as Cerys Matthews, Bryn Terfel, Amy Wadge and many more. To find out more, just click on the logo above.

Mae Tŷ Cerdd yn hyrwyddo, hybu a dathlu cerddoriaeth Cymru. Ar ben bod yn ganolfan adnoddau, cyngor a chymorth i gerddorion talentog, mae’n dosbarthu cyllid o’r Loteri mewn grtantiau ar draws meysydd sydd wrth wraidd creu cerddoriaeth yng Nhgymru, gan gynnwys cyllido comisiynu cerddoriaeth newydd a cherddorion ifanc (ac maen nhw’n gyfrifol am ddod â’r rhyfeddol Dawns India Cymru i Ŵyl Werin Tŷ Tredegar). Lleolir Tŷ Cerdd yng Nghanolfan Mileniwm Caerdydd ac mae ganddo lyfrgell eang o gerddoriaeth Gymreig a chorawl sydd ar gael i‘w rentu. Ar gael i‘w rentu, hefyd mae stiwdio recordio – sydd wedi’i defnyddio gan Cerys Matthews, Bryn Terfel, Amy Wadge a sawl seren arall. Cliciwch ar y ddolen uchod i ganfod mwy amdani.


The Tredegar House Folk Festival Singer-Songwriter Competition is once again co-sponsored by Greg and Lindsay Rowlands who say: “We’re delighted to be part of this initiative. We support live music and want to encourage songwriters and singers to give us new material in live music venues.” Noddir Cystadleuaeth Awdur-Canwr Gŵyl Werin Tŷ Tredegar gan Greg a Lindsay Rowlands - unearth eto - sy’n dweud “Rydyn ni wrth ein boddau i fod yn rhan o’r fenter hon. Rydyn ni’n cefnogi cerddoriaeth fyw ac eisiau annog awduron a chanwyr i ddarparu caneuon newydd am leoliadau cerddoriaeth fyw”.


We are also hugely grateful to the following organisations who have generously supported us this year and in the past. Once again, we thank you all from the bottom of our hearts. To find out more about any of them, just click on the individual logos. Rydyn ni’n hynod o ddiolchgar, hefyd i‘r sefydliadau canlynol sydd wedi cefnogi ni’n hael eleni ac yn y gorffenol. Unwaith eto, diolchwn i chi o waelod calon. I ganfod rhagor am unrhyw un ohonynt, cliciwch ar y logo priodol isod.