Dance DAWNS

EXTRA FOR 2024: FREE ENTRY TO MAGNIFICENT TREDEGAR HOUSE AND GARDENS (WORTH UP TO £11PP) IS INCLUDED WITH EVERY FESTIVAL TICKET YCHWANEGOL AR GYFER 2024: MYNEDIAD AM DDIM I DŶ TREDEGAR A’I GERDDI GODIDOG (WERTH HYD AT £11bp) GYDA PHOB TOCYN I’R ŴYL

THESE ARE SOME OF THE GROUPS INVITED FOR 2024 DYMA RAI O'R GRWPIAU A WAHODDWYD AR GYFER 2024


SPEELSCHAAR OSSAART SPEELSCHAAR OSSAART

SPEELSCHAAR OSSAART
The Speelschaar Ossaart dance group come from Sint-Niklaas, a city in Belgium’s East Flanders province. (As an aside, the city has the largest market square in Belgium and, at one time, that square had the largest Christmas tree in Europe…and the largest Easter egg!) Anyway, back to dancing: Speelschaar Ossaart were founded in 1969. Their aim, now as then, remains to make young people aware of their Flemish identity and introduce them to their own folk customs and traditions. We’re delighted and privileged to bring their artistry to South Wales. Daw grŵp dawns Speelschaar Ossaart o Sint-Niklaas, dinas yn nhalaith Dwyrain Fflandrys yng Ngwlad Belg. (O’r neilltu, mae gan y ddinas sgwâr marchnad fwyaf Gwlad Belg ac, ar un adeg, roedd gan y sgwâr hwnnw’r goeden Nadolig fwyaf yn Ewrop…a’r wy Pasg mwyaf!) Beth bynnag, yn ôl i ddawnsio: sefydlwyd Speelschaar Ossaart yn 1969. Eu nod, nawr fel bryd, yw gwneud pobl ifanc yn ymwybodol o'u hunaniaeth Ffleminaidd a'u cyflwyno i'w harferion a'u traddodiadau gwerin eu hunain. Mae’n bleser ac yn fraint i ni ddod â’u celfyddyd i Dde Cymru.

INDIA DANCE WALES DAWNS INDIA CYMRU

INDIA DANCE WALES
WALES’ premier professional Indian dance company have been practising Classical Indian Dance since 1983. They hold regular schedules across South Wales, West Wales and South West England, plus numerous workshops, community work and productions. India Dance Wales specialise in the classical dance form of Bharatanatyam, one of the most dynamic and internationally popular styles. This ancient art form is based around Hindu mythology and originated in temples as a form of worship. There are two main aspects; Nritta (abstract dance) and Abhinaya (a portrayal of the emotions through hand gestures and facial expression). Watch out for them, too, dancing with Avanc in our Saturday concert. Mae prif gwmni dawns Indïaidd proffesiynol Cymru wedi perfformio dawnsiau clasurol India ers 1983. Maen nhw’n cynnal dosbarthiadau rheolaidd dros Dde a Gorllewin Cymru a De-orllewin Lloegr yn ogystal â gweithdai, gwaith cymunedol a chynhyrchiadau di-rif. Mae Dawns India Cymru yn arbenigo ar ffurf ddawns glasurol Bharatanatyam, un o’r arddulliau mwyaf poblogaidd a deinamig. Daw’r grefft hynafol hon o fytholeg Hindwaidd ac mae’n tarddu o demlau Hindŵ lle addolwyd y Duwiau. Mae dwy wedd i‘r perfformiadau: Nritta (symudiadau dawns haniaethol) ac Abhinaya (portread yr emosiynau trwy symudiadau’r dwylo ac osgo’r wyneb). Cewch weld nhw’n perfformio, hefyd gydag Alaw yn ein cyngerdd ar nos Sadwrn

RALDA RALDA

RALDA
Founded in 1972, Ralda are a sensational dance group and folk orchestra bringing Dutch folklore to glorious life. They curate and preserve authentic steps and tunes from different parts of Holland — all in traditional costume. During their 50-year history Ralda have graced festivals in Germany, Czechoslovakia, Ireland, France, Croatia, Poland, Slovakia, Finland, China, Brazil, the USA, Chile, Latvia, Belarus and Turkey. We’re delighted to welcome them to Tredegar House. Wedi'i sefydlu ym 1972, mae Ralda yn grŵp dawns syfrdanol a cherddorfa werin sy'n dod â llên gwerin Iseldireg i fywyd gogoneddus. Maent yn curadu ac yn cadw camau ac alawon dilys o wahanol rannau o'r Iseldiroedd - i gyd mewn gwisg draddodiadol. Yn ystod eu hanes 50 mlynedd mae Ralda wedi cynnal gwyliau yn yr Almaen, Tsiecoslofacia, Iwerddon, Ffrainc, Croatia, Gwlad Pwyl, Slofacia, y Ffindir, Tsieina, Brasil, UDA, Chile, Latfia, Belarws a Thwrci. Mae’n bleser gennym eu croesawu i Dŷ Tredegar.

JAWAHIR DANCE GROUP GRŴP DAWNS JAWAHIR

JAWAHIR DANCE GROUP

THIS is Jawahir’s 19th year performing at this festival. They are a local group of women who combine the best of folk traditions with modern influences from around the world. They have been inspired by styles from Egypt, Turkey, North Africa, the Balkans, Armenia and more. Jawahir are known at the festival for their colourful costumes, dramatic headdresses and upbeat music. Most dances are choreographed by Jawahir members except for a few which are traditional folk dances. They love their beautiful skirts, headdresses, dancing with swords, tambourines, veils and sticks and take great joy in getting the audience up and dancing at the end of their set. They are available for fun workshops, festivals, fetes etc. If you fancy joining their weekly classes, come and have a chat.

Hon fydd yr 20fed flwyddyn i Jawahir berfformio yn yr ŵyl. Rydyn ni’n grŵp o fenywod lleol sy’n cyfuno’r gorau o draddodiadau gwerin a dylanwadau cyfoes o bob cwr o’r byd ac wedi ein hysbrydoli gan arddulliau o’r Aifft, Twrci, Gogledd Affrica, gwledydd Balcan, Armenia ac eraill. Bydd selogion yr ŵyl yn gyfarwydd â’n gwisgoedd lliwgar, penwisgoedd trawiadol a cherddoriaeth sy’n codi’r galon. Heblaw am ambell i ddawns draddodiadol, trefnir mwyafrif ein dawnsiau gan y grŵp ein hunain. Rydyn ni wrth ein boddau gyda’n sgertiau hyfryd, penwisgoedd trawiadol a dawnsio gyda chleddyfau, tambourines, llenni a ffyn ac yn ymhyfrydu mewn ysgogi’r gynulleidfa i godi ar eu traed a chyd-ddawnsio ar ddiwed ein set. Ymunwch â ni: mae’n debyg y byddwch chi’n mwynhau! Rydyn ni ar gael am weithdai hwylus, gwyliau ac ati. Pe hoffech chi ymuno â ni yn ein sesiynau ymarfer wythnosol, dewch am sgwrs.


COBBLERS AWL COBBLERS AWL

COBBLERS AWL

NOW firmly based in Cardiff, though drawing membership from as far afield as Bridgend, Merthyr Tydfil and the Vale of Glamorgan, Cobblers Awl have kept both Welsh and English clog-step traditions alive for over 45 years since the group first convened in Cwmbrân. Their repertoire includes routines from Lancashire, Lakeland and the North-east of England, as well as Welsh stepping, embedding traditional elements within a contemporary polyrhythmic framework. They wear wooden-soled leather clogs, handmade by the few craftsmen still creating such traditional footwear, and members practise every Monday night in The Community Space at Tesco (Gabalfa) on Western Avenue in Cardiff.

Daw Cobblers Awl o Gaerdydd, gydag aelodau o Ben-y-bont, Merthyr Tudful a Bro Morgannwg. Maen nhw wedi cadw’n fyw traddodiadau clocsio Cymnru a Lloegr am dros 45 mlynedd ers eu sefydlu yng Nghwmbrân. Maen nhw’n cynnwys dawnsiau o Swydd Gaerhirfryn, Ardal y Llynoedd a Gogledd-Ddwyrain Lloegr a dros y degawd diwethaf maen nhw wedi datblygu dawnsiau Cymreig, gan addasu elfennau traddodiadol i fframwaith aml-rhythmig cyfoes. Maen nhw’n gwisgo clocsiau lledr gyda gwadnau pren, wedi’u crefftio gan yr ychydig grefftwr sy’n dal i weithio yn y maes. Mae Cobblers Awl yn ymarfer yn y Stafell Gymunedol yn Tesco, Gebeulfa, Caerdydd ar nosweithiau Llun. Eto, gofynnwch i‘r dawnswyr am fanylion.


CWMNI GWERIN PONT-Y-PWL CWMNI GWERIN PONT-Y-PŴL

CWMNI GWERIN PONT-Y-PWL

AS the name suggests, this is a dedicated team aiming to keep alive the great culture and tradition of Welsh folk music and dance. They perform at displays and festivals across Wales and the UK and throughout Europe where they have links with other traditional dance groups. Cwmni Gwerin Pont-y-Pŵl are a small and friendly group always looking for new musicians and dancers, whether experienced or inexperienced. They meet in St John’s Ambulance Hall, Hospital Road, Pontnewynydd, Pontypool NP4 8LR every Tuesday at 7.45pm and would welcome anyone interested. Please feel free to ask the dancers for details, call 01633 868707 or email cwmnigwerinpontypool@gmail.com

Fel mae’r enw yn awgrymu, dyma dîm sy’n cadw’n fyw diwylliant a thraddodiadau cerdd a dawns Cymreig. Maen nhw’n perfformio ar draws Cymru, Prydain ac Ewrop ble mae ganddyn nhw gysylltiadau gyda sawl grŵp dawns arall. Mae Cwmni Gwerin Pont-y-pŵl yn grŵp bach cyfeillgar sy’n agored iawn i groesawu aelodau newydd, boed yn ddawnswyr neu gerddorion, profiadol neu ddi-brofiad. Maen nhw’n cwrdd yn Neuadd Ambiwlans Sant Ioan, Heol yr Ysbysty, Pontnewynydd, Pont-y-pŵl NP4 8LR (what3words.com/singles.horses.ownership) bob nos Fawrth am 7:45yh. Gofynnwch i‘r dawnswyr am ragor o fanylion neu ffonio 01633 868707 neu ebostio cwmnigwerinpontypool@gmail.com


GWERINWYR GWENT GWERINWYR GWENT

GWERINWYR GWENT

A GROUP formed in 1976 by eight people from the Gwent area keen to revive the tradition of Welsh folk dancing, Gwerinwyr Gwent are now at the heart of the art form in South Wales. Their performances, ranging from slow, courtly dances to the faster fair and clog dances, have graced eisteddfodau and festivals here and overseas. Foreign tours have included Denmark, Finland and Latvia. Members also host overseas dancers invited to Tredegar House Festival. New members are welcome at practice nights each Thursday 8-10pm at the Graig Community Hall, Bassaleg, NP10 8LG. Call 01495 271953 for more details.

Ffurfiwyd y grŵp hwn ym 1976 gan wyth person o ardal Gwent oedd yn awyddus i atgyfodi traddodiadau dawns werin Cymru. Maen nhw bellach yn ganolog i’r grefft yn Ne Cymru, yn perfformio pob math o ddawnsiau - o’r rhai araf (llys) i ddawnsiau ffair sy’n gyflymach a chlocsio ac wedi cystadlu mewn eisteddfodau a gwyliau yma a thramor. Ymysg eu teithiau tramor maen nhw wedi ymweld â Denmark, Finland a Latvia. Mae’r aelodau hefyd yn croesawu dawnswyr o dramor sy’n ymweld â Gŵyl Werin Tŷ Tredegar. Croesewir aelodau newydd ar nosweithiau Iau rhwng 8 a 10 yn Neuadd Gymunedol Bassaleg NP10 8LG. Ffoniwch 01495 271953 am famylion pellach.


FLAMENCO FLAMENCO

FLAMENCO

FLAMENCO is an Andalusian term which refers both to a musical style, known for its intricate rapid passages, and a dance genre characterised by its audible footwork and fluid hand and arm movements, often accentuated by castanets. The three expressions of classical flamenco are the toque (guitar), cante (the song) and baile (the dance). Sit back and thrill to this Flamenco performance from a team which has appeared regularly at the Festival. Pay special attention, too, to the colours and volumes of material in their traditional dress as they swirl and sway around the dance floor.

Mae Flamenco yn cyfeirio at arddull o ddawns a cherddoriaeth o Andalusia. Mae’r dawnsio yn cynnwys stepio clywadwy a chyflym a symudiadau llyfn y dwylo a breichiau, yn aml wedi’u cyfeilio gan y castanets. Mae 3 mynegiad o Flamenco: toque (gitâr); cante (y gân) a baile (y ddawns). Eisteddwch yn ôl a mwynhewch berfformiad y tîm hwn sy’n gefnogwyr selog yr ŵyl. Sylwch, hefyd ar y lliwiau a maint y defnydd yn eu gwisgoedd traddodiadol wrth iddynt chwyrlio o gwmpas y llawr.


ISCA MORRIS MORUS ISCA

ISCA MORRIS
ISCA MORRIS were formed in 1976 by three experienced dancers taking their name from the Roman fortress of the Second Augustan Legion which once stood on the site of the town of Caerleon. In common with a number of other Welsh Morris sides they wear the red, white and green of Wales but include a red sash emblazoned with a Roman helmet. Their dancing season usually extends from May 1 (when they dance at dawn, this year next to Keeper’s Pond at the summit of the Blorenge near Abergavenny) to about mid-September, every Wednesday evening, at a variety of real ale pubs across Newport, Torfaen and Monmouthshire. Sefydlwyd Morus Isca ym 1976 gan dri dawnsiwr profiadol a daw’r enw o gaer Rufeinig Ail Leng yr Ymerawdwr Augustus a safai yn nhref Caerllion. Fel timoedd Morus eraill o Gymru, maen nhw’n gwisgo lliwiau coch, gwyn a gwyrdd Cymru ond maen nhw hefyd yn cynnwys gwregys croes â llun helmed Rufeinig arno. Maen nhw fel arfer yn dechrau eu tymor dawns ar doriad gwawr ar 1af o Fai yn yr amffitheatr ysblennydd yng Ngaerllion ac yn para tan ganol mis Medi, pob nos Fercher mewn tafarndai (sy’n gwerthu cwrw go iawn) ar draws Casnewydd, Torfaen a Sir Fynwy.

SHOOSTRING SHOOSTRING

SHOOSTRING
SHOOSTRING are a dynamic and energetic dance group who display a synchronised and unique approach to Appalachian dancing. The side choreograph their own dances, bringing to life the toe-tapping rhythms of American Bluegrass music performed by the Shoostring Band. Appalachian dancing is a form of folk dance developed in the Appalachian mountains of North America, where it is still popular today (the term Appalachian derives from Appalachee, a reference to the indigenous Appalachee native Americans). Shoostring have performed at many events and folk festivals, including, of course, Tredegar House, plus Wadebridge, Chippenham and Pontardawe. They have also toured County Cork in Ireland. Mae Shoostring yn grŵp egnïol a deinamig sy’n dangos arddull unigryw i ddawnsio Appalachiaidd. Maen nhw’n trefnu’r dawnsiau eu hunain i roi bywyd i rythmau heintus cerddoriaeth Bluegrass Americanaidd a berfformir gan eu band. Datblygwyd y math yma o ddawnsio ym mynyddoedd Appalachia, ble mae’n boblogaidd o hyd (daw’r term Appalachia yn wreiddiol o’r Americaniaid cynhenid). Mae Shoostring wedi perfformio mewn sawl gŵyl: Tŷ Tredegar, wrth gwrs ac hefyd Wadebridge, Chippenham a Phontardawe. Maen nhw hefyd wedi teithio o gwmpas Sir Cork yn Iwerddon.

TIGER FEET TIGER FEET

TIGER FEET

AN Appalachian dance side from Cardiff who have been performing for more than 20 years.They dance mainly to traditional tunes but also love more modern works and are grateful to Bellowhead and other groups for their inspiring music. Appalachian dance was created when generations of European settlers took their traditional dance steps and music with them to the New World, where they blended both with African rhythms and with the dance steps of native Americans. The art form is sometimes called American clogging, though it is often danced in tap or flat leather-soled shoes.

Tîm dawns Appalachiaidd o Gaerdydd sydd wedi bod wrthi ers dros ugain mlynedd. Maen nhw’n dawnsio i gerddoriaeth draddodiadol yn bennaf ond yn hoff iawn o weithiau mwy cyfoes ac maen nhw’n ddiolchgar i grwpiau fel Bellowhead a grwpiau tebyg am eu cerddoriaeth ysbrydoledig. Crëwyd dawnsio Appalachiaidd gan ymfudwyr o Ewrop, a gyfunodd eu stepio a cherddoriaeth gyda thraddodiadau Affricanaid a’r Americaniaid cynhenid. Cyfeirir ato weithiau fel clocsio Americanaidd, ond mae’n cael ei berfformio hefyd mewn sgidiau isel gwadnau lledr neu sgidiau tap.


TOPAZ TRIBAL TOPAZ TRIBAL

TOPAZ TRIBAL
TOPAZ TRIBAL are a tribal bellydance troupe based in Abergavenny, South Wales. Wendy Hughes, director of the troupe, is certified at Level 5 and is a principal teacher in Global Caravan Tribal Bellydance. This unique style is meant to be danced in an inclusive and continuing circle using group improvisation, honouring the connection and the Sacred Feminine. Blended with contemporary dance, Topaz Tribal take inspiration from many cultures and countries from the Middle East and Spain to India, North Africa and many more. “It’s earthy and it’s grounded,” says Wendy, “and we dance from the heart.” Mae Topaz Tribal yn grŵp Dawnsio Bola llwythi o’r Fenni, De Cymru. Mae Wendy Hughes, cyfarwyddwraig y grŵp yn Ardystiedig i lefel 5 ac yn Brif Athrawes gyda Dawnsio Bola Carafan Llwythi Byd-Eang. Dawnsir yr arddull hon mewn cylch cynhwysol parhaus gyda’r grŵp yn addasu ar y pryd ac yn anrhydeddu’r cysylltiad â’r benywaidd-cysegredig. Wedi’i asio gyda dawns cyfoes, ysbrydolir Topaz Tribal gan sawl gwlad a diwylliant – o’r Dwyrain Canol a Sbaen i Indai, Gogledd Affrica ymysg eraill. Medd Wendy “Mae’n dod o’r ddaear ac rydyn ni’n dawnsio o’r galon”.

AL RAKAS AL RAKAS

AL RAKAS
Al Rakas are based in Newport and Cwmbran. They enjoy experimenting with different dance styles and music including Turkish pop, Bollywood and Folk and have even choreographed a Sea Shanty medley for a pirate themed party. Fusing moves and music to create dances they love and using a variety of props and costumes, they aim to always bring something new to each performance. If you would like to book them for a Bellydance birthday party for all ages over six, or other function - or if you fancy having a go yourself - ask one of the dancers for contact details. Mae Al Rakas wedi'i leoli yng Nghasnewydd a Chwmbrân. Maent yn mwynhau arbrofi gyda gwahanol arddulliau dawns a cherddoriaeth gan gynnwys pop Twrcaidd, Bollywood a Folk ac maent hyd yn oed wedi coreograffu cymysgedd Sea Shanty ar gyfer parti thema môr-ladron. Gan gyfuno symudiadau a cherddoriaeth i greu dawnsiau y maent yn eu caru a defnyddio amrywiaeth o bropiau a gwisgoedd, eu nod bob amser yw dod â rhywbeth newydd i bob perfformiad. Os hoffech eu harchebu ar gyfer parti pen-blwydd Bellydance i bob oed dros chwech, neu ddigwyddiad arall - neu os hoffech roi cynnig arni eich hun - gofynnwch i un o'r dawnswyr am fanylion cyswllt.

MENDIP MORRIS MORUS MENDIP

MENDIP MORRIS

Founded in 1956, originally as the male-only Mendip Morris Men, the side embraced equality in 2019 when they amended their constitution to welcome women into membership and shortened their name to Mendip Morris. They can be identified by their red, gold and blue baldrics (crossed sashes), adorned with the King Alfred’s jewel at the back and the Somerset dragon at the front. Black breeches, bell pads and brightly decorated straw hats complete the outfit. Mendip Morris are sometimes accompanied by the Fool (who wears a smock, odd coloured socks and a very fetching black top hat), a spotted horse (called, er…Horse) and the Green Man.

Sefydlwyd ym 1956 fel tîm o ddynion yn unig - Dynion Morus Mendip – ond diwygiwyd eu cyfansoddiad yn 2019 i groesawu menywod a newidwyd eu henw i Morus Mendip. Maen nhw’n gwisgo gwregysau croes (baldrics) coch, aur a glas, wedi’u addurno gyda gem y Brenin Alffred ar y cefn a draig Gwlad yr Haf ar y blaen. Gweddill eu gwisg yw llodrau du, padiau clychau a hetiau gwellt lliwgar. Mae Morus Mendip yn perfformio weithiau gyda Ffŵl sy’n gwisgo smoc, sanau o wahanol liwiau a het du uchel yn ogystal â cheffyl smotiog a’r Dyn Gwyrdd.


RAISE THE DUST RAISE THE DUST

RAISE THE DUST
Raise the Dust are a highly-skilled Appalachian dance team based around Shropshire and Mid-Wales. They combine precise, percussive dance styles and original choreography that blend beautifully with the authentic sound of Old-Time fiddle and banjo. Mae Raise the Dust yn dîm dawns Appalachian tra medrus sydd wedi’i leoli o amgylch Swydd Amwythig a Chanolbarth Cymru. Maen nhw’n cyfuno arddulliau dawns manwl gywir, ergydiol a choreograffi gwreiddiol sy’n asio’n hyfryd â sain ddilys ffidl a banjo Old-Time.

SWEYN’S EY MORRIS MORUS SWEYN'S EY

SWEYN’S EY MORRIS

The side, founded in Llanmadoc in 1966 and originally known as the Mighty Men of Madoc, moved to Swansea in 1968 and are now the Sweyn’s Ey Morris and Sword Dancers. In summer they dance outdoors, giving displays at some of the many pubs from the Swansea Valey to the Gower Peninsula. They also perform at festivals, weddings and fetes. Winter is practice time, except for Christmas when they present the Gower Mummers play and Crwmpyn John, a play from the Swansea Valley.

Sefydlwyd y tîm hwn yn Llanmadoc yn 1966 dan yr enw “Mighty Men of Madoc” yn wreiddiol, Symudant i Abertawe ym 1968 ac fe’u adwaenir fel “Morus Sweyn’s Ey a Dawnswyr Cleddyf” bellach. Drwy’r haf maen nhw’n perfformio yn yr awyr agored tu allan i dafarndai o Gwm Tawe i Benrhyn Gŵyr. Maen nhw’n perfformio, hefyd mewn gwyliau a phriodasau. Y gaeaf yw’r amser i ymarfer – heblaw am y Nadolig, pryd maen nhw’n perfformio Crwmpyn John (drama o Gwm Tawe) a dramau mudchawarae.


DAWNSWYR WERIN PEN Y FAI DAWNSWYR WERIN PEN Y FAI

DAWNSWYR WERIN PEN Y FAI

This is a team with a worldwide reputation. Each dance in their repertoire has its place snd tradition in Wales with styles varying from energetic fair dances and lively social dances to elegant court dances, all accompanied by a band of skilled folk musicians. Performers wear traditional Welsh flannel costume. On formal occasions the women wear the distinctive tall black hats.

Dyma dîm sydd wedi hen ennill eu plwyf dros y byd. Mae gan bob dawns yn eu catalog ei lle yn nhraddodiad Cymru gyda’u harddull yn amrywio o ddawnsiau ffair egnïol a dawnsiau cymdeithasol bywiog i’r rhai llys gosgeiddig, pob un i gyfeiliant cerddorion medrus. Mae’r perrfformwyr yn gwisgo brethyn Cymreig ac ar achlysuron ffurfiol mae’r menywod yn gwisgo hetiau du uchel traddodiadol.


OUR FAMOUS DANCE NIGHTS EIN TWMPATHAU MAWR ENWOG

OUR FAMOUS DANCE NIGHTS
ON the Friday and Saturday nights of the Festival we hold grand dance nights in a dedicated dance marquee. On the Festival’s opening Friday our dance night will take the form of a Cajun and Zydeco workshop and dance with an expert caller and The Whiskey River Boys. Even if you’ve never tried this before, you’ll be dancing like an expert by the end! On the Saturday night, we’ll hold a traditional ceilidh where you, our glorious public, once again take centre stage, dancing to ceilidh masters Juice (more details below) Ar nos Wener a nos Sadwrn yr Ŵyl rydym yn cynnal nosweithiau dawnsio mawreddog mewn pabell ddawns bwrpasol. Ar ddydd Gwener agoriadol yr Ŵyl bydd ein noson ddawns ar ffurf gweithdy Cajun a Zydeco a dawns gyda galwr arbenigol a The Whisky River Boys. Hyd yn oed os nad ydych erioed wedi rhoi cynnig ar hyn o’r blaen, byddwch yn dawnsio fel arbenigwr erbyn y diwedd! Ar y nos Sadwrn, byddwn yn cynnal ceilidh traddodiadol lle byddwch chi, ein cyhoedd gogoneddus, yn cymryd y llwyfan unwaith eto, gan ddawnsio i’r ceilidh master Juice (mwy o fanylion isod).

JUICE JUICE

JUICE
JUICE is one of South Wales’ longest running and most popular ceilidh bands. Originally known as Juice of the Barley, this brilliant band was founded back in the mid 1970s, by Jenny and Gill KilBride. They were later joined by sons Bernard, Daniel and Gerard who, having absorbed the tradition, continued in their own right as Juice. Many incarnations later, the band is still as vibrant and dynamic as ever and have graced our Festival year after year. Festival regulars will be sad to learn that the band’s legendary caller Dave Parsons is no longer with us, but his place will be ably taken by the wonderful Ned Clamp. Mae Juice yn un o’r bandiau twmpath mwyaf poblogaidd a hir-hoedlog De Cymru. Sefydlwyd y band hynod hwn yn wreiddiol fel Juice Of The Barley yn ôl yng nghanol y 70au gan Jenny a Gill Kilbride. Nes ymlaen ymunodd y meibion Bernard, Daniel a Gerrard ac maen nhw wedi para – ar ôl ymsugno’r traddodiad – ar eu liwt eu hunain fel Juice. Mae sawl fersiwn wedi bod dros y blynyddoedd, ond maen nhw yr un mor fywiog a ffres ag erioed ac wedi goleuo ein gŵyl dros y blynyddoedd. Bydd selogion yr ŵyl yn drist i glywed nid yw eu galwr chwedlonol Dave Parsons gyda ni bellach, ond y newyddion da yw bod Ned Clamp wedi cymryd yr awennau.

HUNGARIAN FOLK DANCE ENSEMBLE OF BRISTOL ENSEMBLE DAWNSIO WERIN HWNGARI O BRYSTE

HUNGARIAN FOLK DANCE ENSEMBLE OF BRISTOL
The Hungarian Folk Dance Ensemble of Bristol was formed in 2019 and regularly organises Hungarian folk dance events in Bristol including live music and dance instruction. They are proud to have performed on numerous occasions at Hungarian celebrations throughout Wales and England, as well as at GóbéFest in Manchester. Their repertoire includes dances from the Szatmár, Moldova, Szilágyság and Kazár regions, each with their unique styles and traditional outfits. Follow them on Facebook to find out about upcoming events or get in touch to join the group: https://www.facebook.com/bristolimagyarneptancegyuttes Ffurfiwyd Ensemble Dawns Werin Hwngari ym Mryste yn 2019 ac mae’n trefnu digwyddiadau dawnsio gwerin Hwngari ym Mryste yn rheolaidd gan gynnwys cerddoriaeth fyw a hyfforddiant dawns. Maent yn falch o fod wedi perfformio ar sawl achlysur mewn dathliadau Hwngari ledled Cymru a Lloegr, yn ogystal ag yn GóbéFest ym Manceinion. Mae eu repertoire yn cynnwys dawnsiau o ranbarthau Szatmár, Moldofa, Szilágyság a Kazár, pob un â'i steiliau unigryw a'u gwisgoedd traddodiadol. Dilynwch nhw ar Facebook i gael gwybod am ddigwyddiadau sydd i ddod neu cysylltwch i ymuno â’r grŵp: https://www.facebook.com/bristolimagyarneptancegyuttes

CARDIFF MORRIS MORUS CAERDYDD

CARDIFF MORRIS
CARDIFF MORRIS are one of Wales’ earliest 1970s revival sides. Formed in1970 by a small group of experienced dancers who had migrated from Morris sides in other parts of the country, they quickly recruited local enthusiasts. These intricate dances are generally derived from the Cotswold traditions, although you may see them perform their own tradition of dance from the village of Nantgarw, just north of Cardiff. Look out for the Welsh dragon and Cardiff coat of arms on their Welsh-weave ‘baldrics’ or cross-sashes - and, of course, for Idris, their own dancing dragon. Roedd Morus Caerdydd ymhlith y grwpiau Cymreig cynharaf i atgyfodi’r traddodiad yma yng Nghymru yn y 70au. Fe’u ffurfiwyd ym 1970 gan gnewyllyn bach o ddawnswyr profiadol o grwpiau eraill a symudodd i‘r ardal a dechrau recriwtio dawnswyr lleol. Daw mwyafri’r dawnsiau cywrain hyn o ardal y Cotswolds, er mae’r cwmni hefyd yn perfformio dawnsiau o draddoddiad Nantgarw. Chwiliwch am y ddraig goch a dyfais Caerdydd ar eu gwregysau croes (‘baldrics’) brethyn – ac wrth gwrs, am eu draig, Idris.

CHEEKY FEET CHEEKY FEET

CHEEKY FEET
Cheeky Feet are Jane Sheard and Barbara Wigg, two hugely experienced dancers and teachers who come together to showcase step-clog in a variety of styles and rhythms. Jane, from Hayle in Cornwall, and Barbara, from Todwick near Sheffield, take their inspiration from dances across the country. They are ably supported by musicians Mike Greenwood on melodeon and David Wigg on fiddle. Cheeky Feet yw Jane Sheard a Barbara Wigg, dwy ddawnsiwr ac athrawes hynod brofiadol sy’n dod at ei gilydd i arddangos step-clog mewn amrywiaeth o arddulliau a rhythmau. Mae Jane, o Hayle yng Nghernyw, a Barbara, o Todwick ger Sheffield, yn cael eu hysbrydoli gan ddawnsiau ledled y wlad. Cânt eu cefnogi'n fedrus gan y cerddorion Mike Greenwood ar yr felodeon a David Wigg ar y ffidil.

AFRICAN CULTURAL DEVELOPMENT GROUP GRŴP DATBLYGU DIWYLLIANNOL AFFRICANAIDD

AFRICAN CULTURAL DEVELOPMENT GROUP
The African Cultural Development and Arts group is a community organisation dedicated to promoting African culture through dance, music, multi-cultural dialogues and youth empowerment. They are also a huge amount of unashamed fun - a powerhouse of sound and colour. They appeared for us last year and lit up the festival site. Their workshop was one of our best attended events. Don’t miss a very special experience. Mae grŵp Datblygu Diwylliannol a Chelfyddydau Affrica yn sefydliad cymunedol sy'n ymroddedig i hyrwyddo diwylliant Affrica trwy ddawns, cerddoriaeth, deialogau amlddiwylliannol a grymuso ieuenctid. Maent hefyd yn llawer iawn o hwyl heb gywilydd - yn bwerdy o sain a lliw. Fe wnaethon nhw ymddangos i ni llynedd a goleuo safle'r ŵyl. Roedd eu gweithdy yn un o'n digwyddiadau a fynychwyd orau. Peidiwch â cholli profiad arbennig iawn.

LOCAL MOTION GROUP GRŴP CYNNIG LLEOL

LOCAL MOTION GROUP
Local Motion are among the most inspiring, life-affirming dance groups appearing at this year’s festival. They believe - as do we - that everyone has a right to express themselves through movement. They provide specially designed dance sessions for children, young people and adults with additional learning needs. They appeared for us last year and enriched the festival beyond measure. We are proud to welcome them again. Mae Grŵp Cynnig Lleol ymhlith y grwpiau dawns mwyaf ysbrydoledig, llawn bywyd sy’n ymddangos yn yr ŵyl eleni. Maen nhw’n credu – fel sydd gennym ni – fod gan bawb hawl i fynegi eu hunain trwy symudiad. Maent yn darparu sesiynau dawns wedi'u cynllunio'n arbennig ar gyfer plant, pobl ifanc ac oedolion ag anghenion dysgu ychwanegol. Ymddangosasant i ni y llynedd gan gyfoethogi'r ŵyl y tu hwnt i fesur. Rydym yn falch o'u croesawu eto.

DAWNSWYR TIPYNOBOPETH DAWNSWYR TIPYNOBOPETH

DAWNSWYR TIPYNOBOPETH
Dawnswyr Tipynobopeth promotes the traditional dance, music, costume and language of Wales. The group performs in festivals around Wales and, over the last 30 years or so, has taken the Welsh tradition to other Celtic nations, over the border into England and to many European countries, making many new friends as they go. Mae Dawnswyr Tipynobopeth yn hyrwyddo dawns, cerddoriaeth, gwisgoedd ac iaith draddodiadol Cymru. Mae’r grŵp yn perfformio yn y gwyliau o amgylch Cymru a, dros y 30 mlynedd diwethaf, mae wedi mynd â’r traddodiad Cymreig i wledydd Celtaidd eraill, dros y ffin i Loegr ac i lawer o wledydd Ewropeaidd, gan wneud llawer o ffrindiau newydd wrth fynd yn eu blaenau.

PLUS MORE NAMES TO BE ANNOUNCED RHAGOR O ENWAU I DDOD