Music CERDDORIAETH

SHOW OF HANDS SHOW OF HANDS

SHOW OF HANDS

THE LEGENDS HAVE LANDED! Show Of Hands, (www.showofhands.co.uk) one of the greatest folk duos of all time and true giants of modern folk, will headline our Sunday marquee concert. Phil Beer and Steve Knightley are at the top of their game. Their record-breaking career spans well over two decades on the road, 25 album releases, two Honorary Doctorates, three BBC Folk Awards, four Royal Albert Hall sell-outs and tours in 14 countries from America to Australia. Both are giants of their craft. Phil, as The Scotsman observes, “can play nearly every stringed instrument known to man” and Steve is described by godfather of folk Mike Harding as “one of the greatest singer songwriters”.  It’s our great privilege to have them crown our first post-Covid festival, this time performing as a duo.

MAE’R ARWYR WEDI CYRRAEDD! Bydd Show of Hands (www.showofhands.co.uk) - sydd ymysg goreuon deuawdau gwerin cyfoes - yn arwain ein cyngerdd yn y babell ar ddydd Sul. Mae Phil Beer a Steve Knightley ar dân. Mae eu gyrfa’n ymestyn dros ddau ddegawd o deithio, 25 albwm, dau ddoethuriaeth anrhydeddus, tair gwobr gwerin y BBC, pedwar cyngerdd llawn yn Neuadd Albert a theithiau i 14 gwlad o’r Unol Daleithiau i Awstralia. Maen nhw’n feistri o’u crefft ac yn ôl papur newydd y Scotsman mae Phil yn gallu chwarae pob offeryn llinynol dan haul; yn ôl yr hen feistr Mike Harding mae Steve yn un o’r canwyr/awduron gorau oll.


CALAN CALAN

CALAN

AFTER two years without a festival we thought we’d come back with the biggest bang possible…and Calan are the perfect headliners for our opening Friday night concert. More than folk, mightier than rock, joyous as the best somg you’ve ever heard, Calan defy classification. Virtuoso multi-instrumental playing, soaring vocals, pulsating rhythms…and world-championship standard step dancing. It you’ve seen them before you’ll know what we’re talking about. If this is your first time, you’ll remember where you were forever.

Ar ôl absenoldeb o ddwy flynedd rydyn ni’n benderfynol o ddychwelyd gyda’r sbloets mwyaf posibl… a Calan yw’r artistiaid perffaith i arwain ein cyngerdd agoriadol ar nos Wener. Mwy na gwerin, mwy pwerus na roc a mwy llawen na’ch hoff gân, ni ellid categoreiddio Calan. Chwarae aml-offerynol penigamp, canu aruchel, rhythmau pwerus… a chlocsio campus. Os ydych chi wedi’u gweld nhw o’r blaen byddwch chi’n gyfarwydd â hyn oll. Os na, mae eu perfformiad yn siwr o aros yn hir yn eich cof.


BILLY MITCHELL & BOB FOX BILLY MITCHELL A BOB FOX

BILLY MITCHELL & BOB FOX

THE dream duo that have done it all! Billy Mitchell spent eight years as front man of the legendary Lindisfarne. In the 70s he founded the seminal Jack The Lad. Meanwhile, Billy’s concerts as part of The Pitmen Poets, alongside Bob Fox, Jez Lowe and Benny Graham are sell-out gems. Bob Fox has twice been nominated as Folk Singer Of The Year at the BBC Radio 2 Folk Awards. He then found a huge new audience playing Songman in the National Theatre’s towering production of War Horse in London’s West End. Billy and Bob’s duo shows include several Lindisfarne classics. Get set for a masterclass in live entertainment as they headline our Saturday night concert.

Y deuawd perffaith sydd wedi cyflawni popeth! Treuliodd Billy Mitchell wyth mlynedd fel arweinydd y band chwedlonol Lindisfarne. Yn y 70au sylfaenodd y band arloesol Jack The Lad. Mae cyngherddau Billy fel rhan o’r Pitman Poets - gyda Bob Fox, Jez Lowe a Benny Graham – yn hynod boblogaidd. Mae Bob Fox wedi’i enwebu ddwywaith fel Canwr Gwerin y Flwyddyn yng Ngwobrau Gwerin Radio 2. Ennillodd ddilynwyr newydd di-rif gyda’i bortread o Songman yng nhgynhyrchiad y Theatr Genedlaethol o War Horse yng ngorllewin Llundain. Mae Billy a Bob yn cynnwys sawl clasur Lindisfarne yn eu sioeau. Edrychwn ymlaen at fwynhau gweld dau feistr eu crefft yn arwain ein cyngerdd nos Sadwrn.


THE TRIALS OF CATO THE TRIALS OF CATO

THE TRIALS OF CATO

THE rise of this award-winning trio has led to massive critical acclaim. “One of the discoveries on the folk circuit,” says Radio 2’s Mark Radcliffe. Originally from North Wales and Yorkshire, The Trials Of Cato formed while living in Beirut. Returning home in 2016, they blazed a trail through UK folk. Their debut album, ‘Hide And Hair’, remains a triumph, winning Best Album at the 2019 BBC Radio 2 Folk Awards. in 2020 original member Will Addison left the band, relaced by multi-instrumentalist and vocalist Polly Bolton who also features on their hotly-anticipated second album Gog Magog. Expect a set of stomping tunes and captivating stories.

Mae’r triawd hwn wedi ennill gwobrau a chlodydd di-rif. “One of the discoveries of the folk circuit”, medd Mark Radcliffe ar BBC Radio 2. Yn hanu’n wreiddiol o Ogledd Cymru a Swydd Efrog, sefydlwyd The Trials Of Cato tra roeddent yn byw yn Beirut. Ar ôl dychwelyd adref yn 2016 aethant i frig byd gwerin y DU. Ennillodd eu halbwm agoriadol, ‘Hide And Hair’ wobr Albwm Gorau yng Ngwobrau Gwerin Radio 2 yn 2019. Gadawodd Will Addison yn 2020, ac yn ei le ymunodd aml-offerynwraig a chanwr Polly Bolton, sy’n perfformio ar eu hail albwm hir-ddisgwyliedig Gog Magog. Disgwyliwn gerddoriaeth trawiadol a straeon hudolus.


FARA FARA

FARA

FARA brings together four stunningly-talented musicians at the cutting edge of Scottish folk. Kristan Harvey, Jeana Leslie, Catriona Price and Rory Matheson employ three fiddles and a piano to produce an astonishing, fiery sound rooted in the music of Orkney. Expect vibrant arrangements full of stunning vocals, rich harmonies, blazing fiddle playing and driving piano in a mixture of self-penned and traditional Orkney tunes. This is going to be really special.

Mae FARA yn cyfuno pedwar cerddor talentog dros ben sydd ar flaen y gâd yn y byd gwerin Albanaidd. Gyda thri ffidil a phiano maen nhw’n gwau sain tanllyd a chyfareddol â’i wreiddiau yn Orkney. Cewch ddisgwyl trefniannau llawn lleisiau trawiadol, cydseiniadau cymhleth, ffidlau tanllyd a phiano grymus mewn cymysgedd o alawon traddodiadol a newydd. Bydd hwn yn gyngerdd arbennig!


AVANC AVANC

AVANC

THIS may just be the most exciting new band ever to play our main stage. Remember where you saw them first. The very best young traditional musicians on the brink of working professionally in folk music have come together to create Wales’ first National Youth Folk Ensemble, called Avanc. Under the auspices of Trac Cymru’s folk development programme, the ensemble members hone their skills under the artistic direction of Calan’s Patrick Rimes. They come from all over Wales and the ensemble’s line-up features fiddles, harps, whistles, cellos, guitar and pipes as well as glorious vocals and step dancing. We confidently predict this will be magnificent. This performance is generously sponsored by Tŷ Cerdd, promoting and celebrating the music of Wales. For lots more information on Tŷ Cerdd’s brilliant work, please click the link on our ‘SPONSORS’ page.

Mae’n bosibl taw dyma’r band mwyaf cyffrous i ymmdangos ar ein prif lwyfan. Cofiwch ble gwelsoch chi nhw gyntaf. Mae’r cerddorion traddodiadol gorau sydd ar fin troi’n broffesiynol wedi ymgasglu i greu’r Ensemble Gwerin Ieuenctid Cymru cyntaf, yn dwyn yr enw Avanc. O dan adain rhaglen ddatblygu gwerin Trac Cymru, mae’r aelodau yn perffeithio eu sgiliau o dan arweiniad Patrick Rimes o’r grŵp Calan. Daw’r aelodau o bob cwr o Gymru, gan gynnwys offerynwyr ar y ffidil, telyn, chwiban, soddgrwth, gitâr a phibau yn ogystal â chanu nefolaidd a chlocsio. Rydyn ni’n hyderus y bydd eu perfformiad yn un gogoneddus. Noddir y gyngerdd hon yn garedig gan y Tŷ Cerdd, sy’n hybu a dathlu cerddoriaeth Cymru. Am ragor o wybodaeth ar waith ysblennydd Tŷ Cerdd cliciwch ar y ddolen ar ein tudalen ‘NODDWYR’.


RUSTY SHACKLE RUSTY SHACKLE

RUSTY SHACKLE

PUT on your dancing shoes! Rusty Shackle are UK festival favourites coming home to a roof-raising reception. The six-piece Monmouthshire-based folk-rock band combine guitars, fiddle, banjo, bass, mandola, trumpet and percussion. Rusty Shackle are influenced by Celtic music, bluegrass, folk, rock and old time blues. Their first EP, ‘Hounds Of Justice’, reached Number 2 in the iTunes Singer Songwriter charts. Since then, they’ve blazed a trail across Britain with gigs including the Cambridge Folk Festival and alongside Emilie Sande. Further albums include Dusk, The Bones, and The Raven, The Thief And The Hangman.

Gwisgwch eich sgidiau dawns! Mae Rusty Shackle yn ffefrynau gwyliau ledled Prydain ac yn dychwelyd i dderbyniad brwd. Mae’r chechawd roc-gwerin o Sir Fynwy yn cynnwys gitarau, ffidil, banjo, bâs, mandola, trwmped ac offerynau taro. Mae nhw wedi’u dylanwadu gan gerddoriaeth Geltaidd, bluegrass, gwerin, roc a’r hen felan. Cyrhaeddod ei EP cyntaf, ‘Hounds Of Justice’, rif 2 yn siartiau Canwr-Awdur iTunes. Ers hynny, maen nhw wedi perfformio dros Brydain mewn gwyliau megis Gŵyl Werin Caergrawnt a gydag Emilie Sandé. Ymhlith eu halbymau eraill mae Dusk, The Bones, a’r Raven, The Thief And The Hangman.


KATHRYN ROBERTS & SEAN LAKEMAN KATHRYN ROBERTS & SEAN LAKEMAN

KATHRYN ROBERTS & SEAN LAKEMAN

MORE folk royalty comes to the festival! This Dartmoor-based husband-and-wife team have twice won the coveted ‘Best Duo’ trophy at the BBC Radio 2 Folk Awards. And with a story that includes over 20 years of music making with the likes of Seth Lakeman, Cara Dillon, The Levellers, Fotheringay, Kate Rusty and Show Of Hands, Kathryn and Sean have cemented their reputation as pillars of modern British folk. With original songs covering subjects as diverse as wicked mermaids, Norwegian legends and a lonely whale, fRoots have rightly called them “songwriters par excellence”.

A dyma rhagor o uchelwyr y byd gwerin! Mae’r tîm gŵr a gwraig hwn o Dartmoor wedi ennill Gwobr Gwerin BBC Radio2 ‘Deuawd Gorau’ ddwywaith ac ar ôl mwy nag 20 mlynedd o greu cerddoriaeth gyda Seth Lakeman, Cara Dillon, The Levellers, Fotheringay, Kate Rusby a Show Of Hands (a sawl un arall) mae Kathryn a Sean yn hoelion wyth y byd gwerin cyfoes. Wedi cyfansoddi caneuon gwreiddiol ar bynciau mor eang â môr-forwynion ysgeler, chwedlau Norwyaidd a morfil unig, fe’u disgrifwyd gan fRoots fel “songwriters par excellence”.


REBECCA LOEBE REBECCA LOEBE

REBECCA LOEBE

POSSIBLY the finest new voice to come out of Texas. We’re privileged to have the great Rebecca Loebe perform an all-too rare UK gig. Beautiful guitar work, stunning vocals and songs to sear your soul. When Rebecca released her 2019 album ‘Give Up Your Ghosts’ its single Growing Up hit No.9 on the Billboard charts and was listed by Rolling Stone as one of the Top 10 Best Country and Americana Songs of the Week. Her album ‘Mystery Prize’ was ranked in the Top 100 Americana Albums of the Year. This is a gig that promises to live long in the memory of those lucky enough to be with us.

Mae’n bosibl taw dyma’r llais newydd gorau i ddod o Texas. Mae’n fraint i ni gynnwys perfformiad prin gan Rebecca Loebe yma yng Nghymru. Cawn ddisgwyl chwarae cain ar y gitâr, llais cyfareddol a chaneuon sy’n cyffwrdd â’r enaid. Cyrrhaeddod y gân ‘Growing Up’ o’i halbwm ‘Give Up Your Ghosts’ rif 6 ar siart Billboard ar ôl ei rhyddau yn 2019 ac fe’i rhestrwyd ymhlith 10 cân orau Gwlad ac Americana yr wythnos gan Rolling Stone. Dyfarnwyd ei halbwm ‘Mystery Prize’ yn un o’r 100 albwm Americana gorau’r flwyddyn. Mae’r cyngerdd hwn yn debyg o fod yn un bythgofiadwy.


BOO HEWERDINE BOO HEWERDINE

BOO HEWERDINE

BOO is, without doubt, in the front rank of British songwriters. He sings at the festival as a guest of Newport Folk Club who are generously sponsoring his appearance. His songs are part of the lifeblood of folk clubs, covered by professionals and floor singers alike. Principal among these is the towering ‘Patience Of Angels’ (an international hit performed with Eddi Reader), and the haunting Bell, Book And Candle. Boo, described by the BBC as “one of Britain’s most consistently accomplished songwriters”, is also a sensational recording artist. Check out the eclectic instrumentation on his stunning album ‘Before’, a perfect contrast in mood to the full band sound of 2017’s acclaimed Swimming In Mercury.

Mae Boo, heb os yn rheng flaen awduron caneuon Prydain. Mae’n ymddangos yn yr ŵyl ar wahoddiad Clwb Gwerin Casnewydd(http://www.newportfolkclub.co.uk/), sy wedi bod mor garedig â noddi’r perfformiad. Mae ei ganeuon yn fara menyn y clybiau gwerin, gydag artistiaid amatur a phroffesiynol yn eu perfformio. Ei gâneuon mwyaf nodweddiadol yw ‘Patience Of Angels’ (llwyddiant rhyngwladol gydag Eddi Reader), a’r gân ysbrydol ‘Bell, Book And Candle’. Disgrifiwyd Boo gan y BBC fel un o’r awduron caneuon mwyaf medrus Prydain. ac mae ef hefyd yn artist recordio penigamp. Gwrandewch ar y chwarae cywrain ac eclectig ar ei albwm hynod ‘Before’, sy’n gwrthgyferbynnu â naws y band llawn ar ei albwm 2017, ‘Swimming In Mercury’.


JOHN KELLY JOHN KELLY

JOHN KELLY

Of all our brilliant acts over the weekend, we confidently predict this gig will live longest in the memory. John Kelly is a force of nature and inventor of the ‘Kellycaster’, a version of a guitar that has to be seen and heard to be believed. John is warm, funny, utterly inspirational and passionate.His stunning songwriting sits alingside that of his heroes and peers, a fusion of the conviction of Woody Guthrie, the fire of Billy Bragg and the imaginative storytelling of Ian Dury and the Blockheads. Dont miss this. Meanwhile, catch the magic here…and be amazed.

O’r holl berfformiadau gwych a welwch chi dros y penwythnos, rydyn ni’n sicr y bydd hwn yn aros hiraf yn y cof. Dyfeisiodd John Kelly y ‘Kellycaster’, math o gitâr sy’n anodd credu! Mae John yn dwymgalon, doniol, ysbydoledig ac angerddol. Gellid cymharu ei ganeuon yn ffafriol iawn gyda’i arwyr a chyfoedion: yr un mor argyhoeddiedig â Woody Guthrie, mor tanllyd â Billy Bragg, ac mae’n storïwr llawn dychymyg fel Ian Dury a’r Blockheads. Peidiwch golli hwn! Yn y cyfamser, gwrandewch ar y gerddoriaeth syfrdanol yma…


CHARLIE DORE & GARETH HUW DAVIES CHARLIE DORE A GARETH HUW DAVIES

CHARLIE DORE & GARETH HUW DAVIES

CHARLIE DORE is the songwriter’s songwriter. Since her 1970s worldwide hit ‘Pilot Of The Airwaves’ she has released ten albums with her songs covered by George Harrison, Tina Turner, Lisa Stansfield, Celine Dion, UB40, Status Quo and a UK No.1, ‘Ain’t No Doubt’ for Jimmy Nail. Charlie’s current album, ‘Like Animals’, has won the Female Singer 2020 Award from UK’s Fatea magazine, and Best Lyrics 20-21 from the US Indie Acoustic Project. At Tredegar House she’ll be joined by virtuoso cellist, double bassist and piano player Gareth Huw Davies . Gareth, who has played over 40 shows for S4C’s Noson Lawen, has also played with everyone from Chrissie Hind and Simple Minds to Sir Willard White and Echo And The Bunnymen.

Mae caneuon Charlie Dore wedi’u mabwysiadu gan sawl awdur caneuon arall, megis George Harrison, Tina Turner, Lisa Stansfield, Celine Dion, UB40, Status Quo a Jimmy Nail (a gafodd rif 1 gydag ‘Ain’t No Doubt’). Ennillodd ei halbwm diweddaraf Albwm y Flwyddyn a Geiriau Gorau yng ngwobrau’r US Indie Acoustic Project. Bydd Gareth Huw Davies yn cyfeilio ar soddgrwth, bâs dwbl ac allwelleddau. Mae Gareth wedi cyfeilio enwogion fel Chrissie Hind, Simple Minds a Sir Willard White a chwaraeodd y soddgrwth ar albwm godidog 2019 Echo And The Bunnymen ‘The Stars, The Oceans And The Moon’.


ALAW ALAW

ALAW

Alaw are the definition of a Welsh supergroup. Guitar virtuoso Dylan Fowler has played with Nigel Kennedy and Richard Thompson among others. Oli Wildon-Dickson is one of folk music’s most charismatic violinists - in demand supoorting the likes of Jools Holland, José Carreras and Jamie Cullum. Nia Lynn, a sensational vocalist and the band’s harmonium player, has graced stages as diverse as Ronnie Scott’s and the Royal Albert Hall. Alaw will perform old favourites along with material from their astonishing new album Drawn To The Light (Denwyd I’r Goleuni). Hear them here playing their stunningly beautiful new single Fill The House…

Mae Alaw yn enghraifft berffaith o arch-grŵp Cymreig. Mae’r gitarydd Dylan Fowler wedi chwarae gyda Nigel Kennedy a Richard Thompson, ymysg eraill. Mae Oli Wildon-Dickson yn un o’r crythwyr mwyaf carismataidd y byd gwerin – ar alw cyson gan enwogion fel Jools Holland, José Carreras a Jamie Cullum. Mae Nia Lynn sy’n canu a chwarae’r harmoniwm, wedi troedio llwyfannau mor wahanol â Ronnie Scott a’r Neuadd Albert. Bydd Alaw yn perfformio hen ffefrynau ochr yn ochr â chaneuon o’u halbwm rhyfeddol newydd ‘Denwyd i‘r Goleuni’. Gwrandewch arnynt yma…


MAIR THOMAS MAIR THOMAS

MAIR THOMAS

Mair Thomas won our hugely successful Singer Songwriter Competition in 2020 with her stunning song At The End Of All Our Days. Judges in the competition praised her “deceptively simple lyrics with a subtle, poignant delivery from a natural artist…a timeless song and a natural voice.” Mair, from Oswestry, has also performed at the Llangollen International Music Festival and we are delighted that she will grace our Sunday main stage.

Ennillodd Mair Thomas ein cystadleuaeth fawr Awdur-Canwr yn 2020 gyda’i chân hynod ‘At The End Of All Our Days’. Cafodd glodydd y beirniaid am “deceptively simple lyrics with a subtle, poignant delivery from a natural artist… a timeless song and a natural voice”. Mae Mair, sy’n hanu o Groesoswallt, wedi perfformio hefyd yng Ngŵyl Gerddoriaeth Ryngwladol Llangollen ac mae’n bleser pur ei chroesawu i‘n prif lwyfan ar nos Sul.


FIL Z FIL Z

FIL Z

..Or Fil Ziebicki, but folk clubs and concert goers throughout South Wales know and love him far and wide as Fil Z. Once seen and heard, never forgotten. He is The Voice. No, not the TV show but a glorious, rich sound that fills auditoriums (with or without a mic!). Add to that a driving guitar style and a set list that ranges from his unique interpretations of songs by The Civil Wars and Warren Zevon to his own beautifully crafted award-winning anthems and love songs. One of the great pillars of the South and mid-Wales folk scene, Fil - himself a songwriting prize winner - will both perform and compère at the festival. No sense in letting that huge voice go to waste!

…Sef Fil Ziebicki, er mae selogion clybiau gwerin a chyngherddau yn Ne Cymru yn ei nabod a’i garu fel Fil Z. Ni ellid ei anghofio ar ôl ei weld. Fe yw Y Llais. Na; dim o’r sioe deledu ond sain moethus, godidog sy’n llenwi’r stafell (gyda meicroffôn ai peidio!) Ar ben hynny mae ganddo arddull bwerus ar y gitâr a rhestr faith o ganeuon: o’i ddehongliadau unigryw o waith y Civil Wars a Warren Zevon i’w anthemau crefftus a chaneuon serch ei hun. Mae Fil yn un o hoelion wyth y byd gwerin yn y De a’r Canolbarth ac wedi ennill gwobrau am sgrifennu caneuon. Fydd e’n perfformio a chyflwyno artistiaid eraill – ni ellid wastraffu’r llais mawr hwnnw!


STEEL RHYME STEEL RHYME

STEEL RHYME

Steel Rhyme are Luke Carver Goss and Gary Hammond. Together they create music from Sheffield to Appalachia and all points in between, weaving their magic with guitars, accordion and a bewildering array of percussion. Luke is a composer and multi-instrumentalist who, besides playing with The Angel Brothers, The Devil’s Violin Company and The Ian McMillan Orchestra, has also written for The Black Dyke Band and the BBC National Orchestra of Wales. Gary is a master percussionist who has accompanied Nina Simone, The Beautiful South and many others. Regular festivalgoers will know Gary from his work with The Hut People.

Luke Carver Goss a Gary Hammond sy’n dwyn yr enw Steel Rhyme. Maen nhw’n creu cerddoriaeth o Sheffield i Appalachia a phob man yn y canol, gyda gitarau, accordion a nifer rhyfeddol o offer taro. Mae Luke yn chwarae sawl offeryn (wedi perfformio gyda’r Angel Brothers, The Devil’s Violin Company a Cherddorfa Ian McMillan) a chyfansoddi (wedi sgrifennu am y Black Dyke Band a Cherddorfa Genedlaethol Cymru). Mae Gary yn feistr ar offer taro ac wedi cyfeilio Nina Simone, The Beautful South ac eraill. Bydd selogion gwyliau yn cofio Gary am ei waith gyda’r Hut People.


ANDREW CLODE ANDREW CLODE

ANDREW CLODE

Andrew Clode is a supremely gifted South Wales singer-songwriter and keyboard wizard whose somgs are played on radio stations as far afield as Australia and Canada. Andrew writes of love, hardship and hope with lyrics as searing as they are memorable. He will grace out stage for our Saturday lunchtime concert in our music marquee. Dont miss him.

Mae Andrew Clode o Dde Cymru yn awdur-canwr caneuon talentog dros ben yn ogystal ag athrylith ar allwelleddau ac mae gorsafoedd radio mor bell i ffwrdd â Chanada ac Awstralia wedi chwarae ei ganeuon. Mae’n sgrifennu am gariad, caledi a gobaith mewn geiriau llosg a chofiadwy. Bydd Andrew ar lwyfan ein pabell gerdd amser cinio ddydd Sadwrn. Byddwch yno!


ROY ZEAL ROY ZEAL

ROY ZEAL

Roy Zeal’s soaring voice has been honed over a lifetime of performance. At 12, he was appearing on TV as a boy soprano. But from the day he laid hands on his first guitar, Roy found the music that touched his soul. His amazing ability to interpret snd re-invent great songs has made him a folk club favourite. At our festival Roy will be performing songs from his stunning new album Songman - a collection written by some of the world’s great writers and all marked by the great melodies and lyrical depth that have become trademarks of Roy’s performances.

Mae llais aruchel Roy Zeal wedi’i berffeithio dros oes o berfformio. Ymddangosodd ar y teledu fel soprano bachgen yn 12 oed ond o’i gyffyrddiad cyntaf â’r gitâr, fe ddaeth o hyd i’r gerddoriaeth a dreiddiodd i’w enaid. Mae ef wedi dod yn ffefryn y clybiau gwerin trwy ei allu rhyfeddol i ddehongli ac adfywio caneuon. Bydd Roy yn perfformio caneuon o’i albwm newydd rhyfeddol “Songman” - casgliad o ganeuon gan y cewri a phob un yn cario alawon gwych a geiriau telynegol sydd bellach yn nodweddiadol o’i berfformiadau.


SYNERGY SYNERGY

SYNERGY

SYNERGY describe themselves as South Wales’s only close-harmony male-voice choir. They differ from traditional male-voice choirs in their overall sound and, principally, in their song choice (from ballads to swing and pop). It’s a repertoire that earns them rave reviews for their electrifying performances. Based in Abergavenny, their musical director is harmony expert and BBC National Choir of Wales member Owen McCarthy. For more info, or to consider applying for membership, check out their website. You’ll be able to hear them on our dance stage at festival weekend.

.


GREG ROWLANDS GREG ROWLANDS

GREG ROWLANDS

ONE of the great and most recognisable voices in South Wales folk music, Greg Rowlands can hold an audience spellbound…and the next minute rouse them to a community choir with his powerhouse voice. Known for his beautiful song choices and fine lyrics, Greg is a favourite at folk clubs far and wide. Check out his beautiful album Song Thief. Watch out for Greg, too, as he MCs our huge Saturday night concert headlined by his good friends Bob Fox and Billy Mitchell.

.


PLUS MORE NAMES TO BE ANNOUNCED RHAGOR O ENWAU I’W DATGELU