TIMETABLE AMSERLEN

Our festival of music and dance takes place in the glorious parkland that surrounds Tredegar Park House, a National Trust gem just two minutes off Junction 28 of the M4 at Newport in South Wales.

There are huge ticketed music concerts on each day - Friday, Saturday and Sunday - plus ticketed ceilidhs on Friday and Saturday. There are also dozens of FREE dance displays, open mics, workshops and music sessions plus a huge FREE music concert on Saturday day. All this, plus a brilliant farmers’ market on Saturday and Sunday, and a children’s performer (plus loads of parking) makes the festival a wonderful family weekend.

PLAN YOUR WEEKEND: WHO’S ON WHEN

Here’s a guide to our music offerings over Friday, Saturday and Sunday. As you are now aware, Barbara Dickson is ill and cannot appear at our Sunday concert. She is replaced by the wonderful Show Of Hands. Concert times might be subject to slight change, so keep checking back. Times for our dance displays will be in our printed programme available on-site. You’ll see that our main-marquee ticketed concerts sometimes take place at the same time as the ceilidhs in our second marquee, but if you have a full weekend ticket you get access to everything so you can hop in and out of stuff. Otherwise, individual event tickets are only valid for that particular event. Of course, free events are open to all (space permitting).

Llwyfennir ein gŵyl ym mharcdiroedd godidog Tŷ Tredegar, perl yn eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n sefyll prin 2 funud o gyffordd 28 o’r M4 yn Ne Cymru.

Cynhelir cyngherddau mawreddog (mynediad trwy docyn) bob dydd – Gwener, Sadwrn a Sul – ac hefyd twmpathau (mynediad trwy docyn eto) nos Wener a nos Sadwrn. Bydd dwsinau o arddangosfeydd dawnsio AM DDIM; sesiynau meic agored; gweithdai a sesiynau cerddorol a chyngerdd gerddorol AM DDIM ar brynhawn Sadwrn. Gyda hyn oll ac hefyd marchnad ffermwyr ar ddydd Sadwrn a dydd Sul yn ogystal â pherfformiwr i‘r plant a digonedd o lefydd parcio mae’r ŵyl yn addo bod yn benwythnos hyfryd i bob teulu.

CYNLLUNIO AR GYFER Y PENWYTHNOS:
PWY, PRYD A BLE?

Dyma grynodeb o’r eitemau cerddorol ar ddyd Gwener, Sadwrn a Sul. Mae’n ddrwg iawn gennym dweud bod Barbara Dickson yn sâl o hyd ac felly fydd hi’n methu perfformio yn yr wŷl. Show Of Hands, un o’r deuawdau gorau yn hanes gwerin cyfoes, sydd wedi dod i’r adwy i arian ein cyngerdd dydd Sul. Mae’n bosibl y bydd ambell i newid, felly cadwch lygad ar y dudalen hon. Cyhoeddir yr amserlen dawns yn ein rhaglen fydd ar gael dros y penwythnos. Fe welwch chi y bydd ein cyngherddau cerddorol yn y brif babell ymlaen yr un pryd ag ambell un o’r twmpathau yn yr ail babell, ond gallwch chi symud mewn a mas os prynwch chi docyn penwythnos llawn. Fel arall, mae tocynnau unigol yn ddilys dim ond am y digwyddiadau penodol. Wrth gwrs, bydd y digwyddiadau di-dâl yn agored i bawb (os bydd lle).

FRIDAY NIGHT TICKETED EVENTS DIGWYDDIADAU NOS WENER SYDD ANGEN TOCYN

MAIN MARQUEE: 7pm-11pm(ish) PABELL FAWR: 7yh-11yh(ish)

CONCERT: The Trials of Cato, Rebecca Loebe, John Kelly, Calan. CYNGERDD: The Trials of Cato, Rebecca Loebe, John Kelly, Calan

MARCUS MUSIC MARQUEE: 8pm-11pm(ish) PABELL MARCUS MUSIC: 8yh-11yh(ish)

CEILIDH with the Calennig Dance Band and their legendary caller Patty ‘Spoons’ Smith TWMPATH gyda Band Twmpath Calennig a’r chwedlonol Patty ‘Llwyau’ Smith yn galw

SATURDAY DAY TIME FREE EVENTS DIGWYDDIADAU DYDD SADWRN AM DDIM

MARCUS MUSIC MARQUEE: 10.45am-11.45am PABELL MARCUS MUSIC: 8yh-11yh(ish)

SPOONS WORKSHOP with the internationally-renowned expert herself, Patty ‘Spoons’ Smith. GWEITHDY LLWYAU gyda’r feistres byd-enwog ei hun Patty ‘Llwyau’ Smith

MAIN MARQUEE: 11.30am-2.30pm(ish) PABELL FAWR: 11:30-2:30yh(ish)

CONCERT: Fil Z, Andrew Clode, Greg Rowlands, Roy Zeal, Steel Rhyme, Charlie Dore & Gareth Huw Davies. CYNGERDD: Fil Z, Andrew Clode, Greg Rowlands, Roy Zeal, Steel Rhyme, Charlie Dore a Gareth Huw Davies

COMMUNITY CENTRE 2.30pm-5.30pm CANOLFAN GYMUNEDOL: 2.30yh-5.30yh

OPEN MIC run by Llantrisant Folk Club and the Lyceum Folk Club of Newport. MEIC AGORED wedi’i drefnu gan Glwb Gwerin Llantrisant a Chlwb Gwerin y Lyceum, Casnewydd

COMMUNITY CENTRE: 5.30pm-6.30pm CANOLFAN GYMUNEDOL: 5:30yh-6:30yh

WORKSHOP: Drum and percussion run by Gary Hammond of Steel Rhyme. GWEITHDY: drymiau ac offer taro gyda Gary Hammond o Steel Rhyme

SATURDAY NIGHT TICKETED EVENTS DIGWYDDIADAU NOS SADWRN SYDD ANGEN TOCYN

MAIN MARQUEE: 7pm-11.15pm(ish) PABELL FAWR: 7yh-11:15yh(ish)

CONCERT: Avanc, Fara, Rusty Shackle, Billy Mitchell and Bob Fox. CYNGERDD: Avanc, Fara, Rusty Shackle, Billy Mitchell a Bob Fox

MARCUS MUSIC CEILIDH MARQUEE: 8pm-11pm(ish) PABELL MARCUS MUSIC: 8yh-11yh(ish)

CEILIDH with the amazing Juice band and caller Ned Clamp. TWMPATH gyda’r band penigamp Juice a Ned Clamp yn galw

SATURDAY NIGHT FREE EVENT DIGWYDDIAD NOS SADWRN AM DDIM

MORGAN ROOM: 8pm til late YSTAFELL MORGAN: 8yh ymlaen

A CELEBRATION: Music session and singaround in celebration of the memory of the late, great Marcus Butler (see below). DATHLIAD: Sesiwn gerddorol i gofio’r diweddar a mawreddog Marcus Butler (gweler isod)

SUNDAY FREE EVENTS DIGWYDDIADAU DYDD SUL AM DDIM

MARCUS MUSIC CEILIDH MARQUEE: 10am-12noon PABELL MARCUS MUSIC: 10-12 hanner dydd

CELTIC ENSEMBLE MASTERCLASS: Superband Avanc work with young virtuosos from Gwent Music. Public invited to watch. DOSBARTH ENSEMBLE CELTAIDD: arch-fand yn gweithio gyda cherddorion ifanc addawol  o Gwent Music – agored i’r cyhoedd wylio

COMMUNITY CENTRE: 11am-1pm CANOLFAN GYMUNEDOL: 11-1

OPEN MIC run by, and featuring, members of Newport Folk Club MEIC AGORED wedi’i drefnu gan aelodau Clwb Gwerin Casnewydd (a fydd yn perfformio, hefyd)

MORGAN ROOM: 2.30pm-3.30pm YSTAFELL MORGAN: 2:30-3:30

BELLY DANCING WORKSHOP run by Jawahir dance group. Go on, you know you want to! GWEITHDY DAWNSIO BOLA arweinir gan grŵp dawns Jawahir. Ewch amdani!

COMMUNITY CENTRE: 3pm-5.30pm CANOLFAN GYMUNEDOL: 11-1

IRISH SESSION run by Bernie Kilbride and Imogen Flute. A freewheeling mix of performance, open mic and singaround. SESIWN WYDDELIG arweinir gan Bernie Kilbride ac Imogen Flute. Cymysgedd heb ffiniau perfformiadau, meic agored a chyd-ganu

SUNDAY TICKETED EVENT DIGWYDDIAD DYDD SUL SYDD ANGEN TOCYN

MAIN MARQUEE: 2.30pm-7.30pm(ish) PABELL FAWR: 2:30-7:30yh(ish)

CONCERT: Mair Thomas, Kathryn Roberts & Sean Lakeman, Alaw, Boo Hewerdine, Show Of Hands CYNGERDD: Mair Thomas, Kathryn Roberts a Sean Lakeman, Alaw, Boo Hewerdine, Show Of Hands


Marcus Butler

The entire weekend is dedicated to the memory of Marcus Butler, founder member of Tredegar House Folk Festival and creator of Marcus Music, whose wonderful, magical workshop overlooks the festival site.

Marcus passed away in November, just months before the 40th anniversary of his business creating beautiful concertinas and drums and providing a beacon of excellence in the folk world. Besides the works of art he crafted, Marcus served the needs of re-enactment groups and provided a repair service for all kinds of folk instruments.

This photo, taken by Nick Treharne in 2016, shows Marcus with his other great love. He was station master at Pontypool and Blaenavon Railway. They, and we, are the poorer for his passing. He was a true gentleman, respected, admired and loved by all. Sleep well, old friend.

Trefnir y penwythnos er cof am Marcus Butler, sylfaenydd Gŵyl Werin Tŷ Tredegar a Marcus Music, gyda’i weithdy hudolus yn edrych dros safle’r ŵyl.

Bu farw Marcus ym mis Tachwedd, ychydig fisoedd cyn 40fed penblwydd sefydlu’r busnes a greodd consertinau a drymiau a dangosodd rhagoriaeth ei grefft i’r byd gwerin. Ar ben hyn oll, bodlonodd anghenion grwpiau ail-greu hanes ac atgyweiriodd bob math o offerynau gwerin.

Tynnwyd y lllun uchod gan Nick Treharne yn 2016, ac mae’n dangos Marcus yn dilyn ei gariad arall. Roedd e’n orsaf-feistr rheilffordd Pont-y-pŵl a Blaenafon. Byddan nhw – fel ninnau – yn gweld ei golled yn fawr. Roedd e’n ŵr bonheddig a barchwyd, edmygwyd a charwyd gan bawb. Cygwch yn dawel, hen gyfaill.


BE ASSURED: We’ll follow all Welsh Government COVID-19 rules in force at the time of the festival. Stay in touch with the latest guidance at GOV.WALES COFIWCH: Byddwn ni’n dilyn rheolau oll Covid-19 Llywodraeth Cymru a fydd mewn grym adeg yr ŵyl. Cewch weld y canllawiau diweddaraf yma: LLYW.CYMRU